6.kārtā iesniegtie un apstiprinātie projekti

No 2013.gada 9.augusta līdz 2013.gada 9. septembrim

Projektu konkursa kārta izsludināta  rīcībā: Lauksaimniecības produktu ražošana, pirmapstrāde un pārstrāde.

Mērķis - Veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem, tādejādi veicinot mājražošanas attīstību un konkurētspēju biedrības “Stopiņu un Salaspils Partnerība” darbības teritorijā.

Paredzamās aktivitātes:

3.1. Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana.

3.2 Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un  pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai. (“pārstrāde” ir jebkura darbība, tostarp karsēšana, kūpināšana, konservēšana, nogatavināšana, žāvēšana, marinēšana, ekstrakcija, ekstrūzija vai vairāki šie procesi kopā, kas būtiski izmaina sākotnējo produktu).

Pieejamais finansējums 24 041,00 LVL;

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 20 000 LVL

Projektu konkursu kārtā netika iesniegts neviens projekts.


 

noderīgas saites:

http://www.lad.gov.lv http://llf.partneribas.lv/ http://www.zm.gov.lv/ http://www.laukutikls.lv/

Dizains: BrandComb

Izstrāde: AZwebaģentūra