ELFLA I projektu konkursa kārta, realizētie projekti

Stopiņu novada dome 

“Ēnu izglītībai un kultūrai”

ELFLA finansējums:2615,40 EUR

Projekta mērķis ir uzlabot Ulbrokas vidusskolas aktu zāles izmantošanas iespējas, nodrošinot aptumšošanu lieliem semināriem, kā arī pasākumiem, kuros būtu nepieciešams izmantot projekcijas tehniku.

Projekta realizācijas gaitā, aprīkojot Ulbrokas vidusskolas skolas aktu zāli ar divdesmit vienu žalūziju komplektu, uzlabota zālē organizēto publisko pasākumu kvalitāte. Iegādātas žalūzijas visiem logiem, lai būtu iespējams aptumšot aktu zāli, kā arī telpa kļūtu vēsāka, kas ir ļoti būtiski publiskiem pasākumiem ar lielu dalībnieku skaitu. Skolas aktu zāle ir kļuvusi par jaunu resursu vietējo iedzīvotāju kultūras un izglītības dzīvei, kaslīdz šim bija nepietiekami izmantots. Mūsdienās, organizējot pasākums, arvien lielāka nozīme ir dažādu tehnoloģiju izmantošanas iespējām. Žalūziju uzstādīšana aktu zāleidevusi iespēju zāli izmantot dažāda profila pasākumiem jebkādos laika apstākļos, kas līdz šīm saulainā dienā nebija iespējams.

 

 

 

Stopiņu novada dome
“Teritorijas norāžu un informatīvo stendu uzstādīšana Stopiņu novadā”

 ELFLA finansējums: 5291,68 EUR

Stopiņu novadā atrodas deviņi ciemati. Pēdējā desmitgadē Stopiņu novada apdzīvotās vietas ir krietni palielinājušās un pieaudzis iedzīvotāju skaits novadā, izveidotas jaunas ielas un dzīvojamie rajoni. 2010. gadā Stopiņu novadā reģistrēti 9796 iedzīvotāji. Ņemot vērā minēto, kļuvis daudz grūtāk orientēties novada teritorijā un atrast sev nepieciešamo ielu, sabiedrisko vai vides objektu, tādēļ nepieciešams izveidot teritoriju norāžu tīklu.

Projekta laikāir uzstādītas vienpadsmit teritorijas norādes un četri informatīvie stendi ar Stopiņu novada teritorijas karti. Izvietojot novadā teritorijas norādes un informācijas stendus, uzlabota novadā sniegto pakalpojumu pieejamība, t. i., kopš projekta īstenošanas kļuvis vieglāk atrast ambulanci, policiju, Līgo parku, izglītības iestādes un citas sabiedriskas vietas.
Teritorijas norāžu izvietošana uzlabojusi arī Stopiņu novada kopējo publiskās teritorijas tēlu. Apdzīvoto vietu publiskajai teritorijai ir liela nozīme katra iedzīvotāja dzīvē unnovada tēla veidošanā, novada viesiem radotpirmo iespaidu par novadu un tā iedzīvotājiem.
Publiskās teritorijas kvalitātes paaugstināšana ir svarīgs priekšnoteikums novada labklājībai.

 


     

 

 

 

 

 

 

Stopiņu novada dome
“Teritorijas labiekārtošana pie Stopiņu novada Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas un kultūras nama”

ELFLA finansējums:1823,43 EUR

Projekta mērķis ir gājēju celiņa labiekārtošana, lai nodrošinātu Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas un Ulbrokas kultūras nama sniegto pakalpojumu pieejamību vietējiem iedzīvotājiem.

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas ēka celta 20. gadsimta 60. gadu beigās, kad Latvijas Lauksaimniecības mehanizācijas un elektrifikācijas zinātniski pētnieciskajam institūtam bija nepieciešamas jaunas telpas, lai varētu paplašināties. Ēka atrodas blakus Ulbrokas kultūras namam. Gar abām ēkām bija izveidots dzelzsbetonagājēju celiņš. Laika gaitā flīzes ir salauztas, celiņš sašaurināts, gar malām atstājot tikai grants segumu. Pirms neilga laika tika atjaunots braucamās daļas segums. Ja braucēji tagad var justies droši, tad gājējiem joprojām jārēķinās ar nepārvaramām peļķēm un dubļiem.

Aktīvākais pasākumu laiks abās iestādēs ir no septembra līdz maijam, kad klimata apstākļi Latvijā nav īpaši labvēlīgi.

Ar šāprojekta palīdzību veikta teritorijas labiekārtošana – nobruģēts gājēju celiņš vajadzīgajā platumā un labiekārtota velosipēdu novietne un blakus esošāteritorija, celiņa līmenis novienādots ar brauktuvi, līdz ar to lietus ūdens var nokļūt ūdens savācējā, neveidojotpeļķes un dubļus.

Jaunais gājēju celiņš ļauj iedzīvotājiem ar baudu doties uz kultūras pasākumiem.

cels1  cels2  cels3

Stopiņu novada dome

“Logu nomaiņa Stopiņu novada Ulbrokas kultūras nama izstāžu zālē”

ELFLA finansējums: 1763,89 EUR  

Ulbrokas kultūras nams izveidots 20. gadsimta 50. gados, kad Latvijas Lauksaimniecības mehanizācijas un elektrifikācijas zinātniski pētnieciskajam institūtam piederošā mašīnu–traktoru tehniskās apkopes stacija–noliktava tika pārbūvēta par kultūras nama zāli. Zāle ar nelielu foajē bija savienota ar institūtam piederošo zinātniskās bibliotēkas ēku. Caurstaigājamā telpa, kas ved uz kultūras nama zāli, saglabājusies joprojām, laiarī institūta bibliotēkas ēkā kopš 1998. gada saimnieko Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola. Telpa ar lieliem viena stikla logiem ilgus gadus kalpoja kā saimniecības lietu glabātuve, bet 2003. gadā par pašvaldības līdzekļiem tā tika izremontēta un aprīkota ar izstāžu telpai piemērotu apgaismojumu, inventarizēta un reģistrēta Zemes grāmatā kā izstāžu telpa. 2008. gadā sakārtota arī apkures sistēma. Patlabantā kalpo parnelieluizstāžu zāli, bet līdz šim to varēja izmantot tikai gada siltajos mēnešos, jo plašie vienas rūts logi nespēj nodrošināt mākslas darbu eksponēšanai nepieciešamo klimata režīmu(temperatūru un mitruma līmeni), sākot no oktobra vidus līdz aprīļa vidum. Tieši rudens un ziemas mēneši ir aktīvākais kultūras dzīves laiks: Lāčplēša dienas svinības; 18 novembra Valsts svētku koncerts; Ziemassvētku koncerti; Jaungada nakts karnevāls, kā arī citi pasākumi, Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas koncerti unizstādes, citu Latvijas mūzikas skolu koncerti, viesmākslinieku viesošanāsun izstādes, Tautas lietišķās mākslas studijas “Ulbroka” izstādes; teātru viesizrādes; pasākumi bērniem; represēto sarīkojumi, Ulbrokas pensionāru padomes sarīkojumi, Stopiņunovada pašdarbības kolektīvu un viņu draugu koncerti, Atpūtas vakari un balles, diskotēkas jauniešiem. Visi šie pasākumi ir plašiapmeklēti, vidēji 100–200 cilvēki.

Pēc projekta īstenošanas izstāžu zāles pieejamība rudens un ziemas mēnešos sniedz iespēju bagātināt kultūras nama sniegtos pakalpojumus ar tematiskām izstādēm, radošām aktivitātēm bērniem utt., kā arī ļauj vienlaikuspiedāvāt divus pasākumus kultūras nama zālē un izstāžu zālē.

 logiskolai   

 


Stopiņu novada dome
“Stopiņu novada dienas centru aprīkojuma uzlabošana”

ELFLA finansējums: 562,08 EUR

Projekta mērķis ir Stopiņu novada iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai nepieciešamā aprīkojuma nodrošināšana Stopiņu novada iedzīvotājiem. Stopiņu novada dienas centru aprīkojuma uzlabošana.

Lai nodrošinātu Stopiņu novada iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas, socializēšanās un neformālās izglītības iespējas, Stopiņu novadā ir izveidoti četri dienas centri – Ulbrokas, Upesleju, Cekules un Sauriešu ciematā. Dienas centri Stopiņu novada iedzīvotājiem piedāvā iespējulietderīgi pavadīt brīvo laiku, iesaistotiesdažādos radošos un izglītojošos pasākumos. Dienas centri ir publiski pieejami, un to apmeklējumsir bez maksas, līdz ar to dienas centros darbojasvisu vecumu un visu sociālo slāņu Stopiņu novada iedzīvotāji.

Ņemot vērā dienas centru lielo apmeklētāju skaitu, tajos pieejamais aprīkojums tiek lietots nepārtraukti – kamēr vien dienas centrs ir pieejams apmeklētājiem, tādēļ tas ātri nolietojas un vairs nav pilnā mērāizmatojams. Dienas centru vadītāji, ņemot vērā dienas centru apmeklētāju paustos viedokļus, kā arī racionāli izvērtējot dienas centru vajadzības, izteikuši ierosinājumu, ka nekavējoties nepieciešama dienas centru aprīkojuma atjaunošana, piedāvājot arvien jaunas, saistošas brīvā laika pavadīšanas iespējas.Lai sasniegtu projekta mērķi, plānots papildināt dienas centru aprīkojumu ar šādu inventāru: strītbola grozs – Ulbrokas dienas centrā; novusa galds un kijas – Cekules dienas centrā; novusa galds un kijas – Sauriešu dienas centrā; kā arī galda futbols – Upesleju dienas centrā.

 

Stopiņu novada dome
“Stopiņu novada Sauriešu bibliotēkas bērnu stūrīša aprīkojuma iegāde”

ELFLA finansējums: 1311,20 EUR

Projekta mērķis ir Stopiņu novada iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai nepieciešamā aprīkojuma – bērnu stūrīša aprīkojuma Stopiņu novada Sauriešu bibliotēkā –nodrošināšana..

Projekta laikāir iepirkts bērnu stūrīša mēbeļu komplekts un viens televizors ar iebūvētu DVD atskaņotāju.

Bērnu stūrīša izmantošana dod iespēju mazākajiem bibliotēkas apmeklētājiem saturīgi un pilnvērtīgi pavadīt laiku, kamēr viņu vecāki, vecvecāki, brāļi vai māsas izmanto bibliotēkas pakalpojumus. Patīkamā atmosfērā bērni var pildīt mājasdarbus un pavadīt brīvo laiku. Īpaši iekārtotā zona ir arī daudz drošāka – atbilstoši bērnuvecumam izveidota ērta piekļuve grāmatām, spēlēm u.tml.

Jaunizveidotais bērnu stūrītis pieejams visiem Sauriešu bibliotēkas apmeklētājiem un būtiski atvieglo bērnu vecāku un cituģimenes locekļu iespējas izmantot bibliotēkas pakalpojumus, kā arī dod iespēju iepazīties ar izglītojoša satura audiovizuālajiem materiāliem.

Pareizi aprīkots bērnu stūrītis piedāvāiespēju vecākiem pavadīt laiku kopā ar bērniem. Sauriešu bibliotēku mēnesī apmeklē vidēji 150–160 bērni un jaunieši.

      


Stopiņu novada dome
“Skaņu dzīvespriekam”

ELFLA finansējums: 2557,23 EUR

Projekta mērķis ir attīstīt Stopiņu novadā sabiedriskās aktivitātes, kas saistītasar kultūras, izglītības un sporta dzīvi un kuru nodrošināšanai būtu nepieciešams izmantot audio tehniku.

Ulbrokas vidusskolas audio tehnika līdz šim tika izmantota bērnu un pieaugušo deju kolektīvu mēģinājumiem un koncertiem, kā arī dažādospasākumos. Patlabanskolas aktu zāles telpās ikdienā mēģina septiņasbērnu un pieaugušo deju kolektīvu grupas, kopā 150 cilvēki. Esošā tehnika, kura ir aptuveni desmit gadus veca, ar skolas resursiem vairākkārt ir labota. Novecojusī tehnikadejotāju vajadzībām bija praktiski neizmantojama, jo pie mazākām grīdas vibrācijām tehnika nepildīja savas funkcijas, tādēļikdienā tikaizmantots CD atskaņotājs un koncertmeistara pakalpojumi. Ja netiku iegādāta jauna audio tehnika, pastāvēja augsts risks deju kolektīvu pastāvēšanai un mēģinājumu procesu noriseiskolas telpās, kā arī nebija iespējams skolas telpas piedāvāt netautisko deju kolektīvu, nemoderno deju studijaskoncertu organizēšanai. Jauns tehniskais aprīkojumsbija nepieciešama arī citiem kultūras pasākumiem zālē, piemēram, koru mēģinājumiem un koncertiem, pēc projekta īstenošanas nu var izmantot arī Stopiņu novada ikmēneša sporta pasākumos.

Projekta laikāir iegādāts atskaņotājs, pults, skandasun koru kondensatormikrafonu komplekts. Pateicoties projekta īstenošanai,novadā veiksmīgi turpinās moderno un tautisko deju kolektīvu un koru tradīcijas. Tā kā audio tehnikanav stacionāra, to dažādos publiskos pasākumos var izmantot maksimāli liels Stopiņu un Salaspils novadu iedzīvotāju skaits. 


Biedrība “Mūsu saule”
“Saulkalnes daudzdzīvokļu namu teritorijas labiekārtošana”

ELFLA finansējums: 10 160,61 EUR

Projekta mērķis ir labiekārtot Saulkalnes daudzdzīvokļu namu pagalmus, aprīkojot teritoriju ar parka soliem un atkritumu urnām.Saulkalnes ciems atrodas Salaspils novadā, astoņus kilometrus no Salaspils, 24 kilometrusno Rīgas un 5,5 kilometrusno Ikšķiles. Ciems atrodas Daugavas krastā starp Salaspili un Ikšķili un ir kompakti nodalīts no novada centra. Saulkalnē irvienīgipirmskolas izglītības iestāde un medpunkts, vietējiem iedzīvotājiem nav nedzizglītības, kultūras vai sporta aktivitāšu centra, nedz papildu atpūtas iespēju .

2010. gadā Saulkalnes ciema teritorijā dzīvoja ap diviem tūkstošiemiedzīvotāju. Ciema centrā atrodas astoņipiecstāvu daudzdzīvokļu nami, kurmītapmēram 1400 iedzīvotāju, namu apkārtējā teritorija irapmēram 3,32 hektārus liela.

Projekta īstenošanas laikāir demontēti vecie parka soli, kas bija ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, un tie aizvietoti ar jauniem, kā arī ir uzstādītas atkritumu urnas, jo līdz šim tādu nebija un par atkritumu urnām kalpoja sētnieku izvietoti veci spaiņi un katli. Kopumāuzstādīti 22 soli un 18 atkritumu urnas.

Labiekārtotā vide ir patīkama ikvienam no daudzdzīvokļu namos mītošajiem 1400 iedzīvotājiem un viņu viesiem, bet jo īpaši šis uzlabojums iepriecinājis vecāka gada gājuma cilvēkus, kā arī jaunās māmiņas, kas nu var atpūsties, ērti sēžot uz jaunajiem parka soliem.

Savukārt atkritumu urnu uzstādīšana veicinājusi vides sakārtošanu Saulkalnes daudzdzīvokļu ciematā un ir uzlabojusi sētniekudarba apstākļus.

  

 

Amatieru kolektīvu biedrība “RAKSTI”
Tautas tērpu un koncerttērpu iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Stopiņu un Salaspils novadu lauku iedzīvotājiem”

ELFLA finansējums: 18125,75 EUR

Projekta mērķis ir tradicionālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana Stopiņu un Salaspils novadu lauku iedzīvotājiem.

Lai popularizētu un iepazīstinātu ar tautas etnogrāfisko deju un dziesmu daudzveidību, tautas tērpu nēsāšanas kultūru, projekta gaitā Stopiņu un Salaspils novadu amatieru kolektīvu dalībniekiem ir iegādāti latviešu tautas tērpi. Līdz šim, lai varētu uzstāties, tērpi tika īrēti no citiem kolektīviem. Izīrēto tautas tērpu kvalitāte nebija apmierinoša, lai radītu nepieciešamo priekšstatu par tautas tērpu nēsāšanas kultūru.

Projektā iegādāti sieviešu un vīriešu tautas tērpi “Liepa”, “Zaļenieki”, vasaras tautas tērpi, vīriešu zābaki un sieviešu vestes, kā arī kora koncerttērpi.

 

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrība “BUMMS”
"Radošā modes, stila un šūšanas darbnīca”

ELFLA finansējums: 2493,3EUR

 Projekta mērķis ir veicināt jaunu apmācību un interešu izglītības nodarbību pieejamību novadā, iegādājoties koplietojuma pamatlīdzekļus – mēbeles un šūšanas iekārtas Radošās modes, stila un šūšanas darbnīcas praktisko šūšanas apmācību un nodarbību nodrošināšanai.

Stopiņu novadā tiek nodrošināta jauna mūžizglītības un interešu izglītības apmācību programma – Radošā modes, stila un šūšanas darbnīca, kurā tiek piedāvāts apgūt šūšanu, modelēšanu un konstruēšanu. Līdz ar to pieaug vietējo iedzīvotāju skaits, kuri mūžizglītības ceļā iegūs jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi.

Projektāiegādātas piecas šujmašīnas, viens overloks, piecidarba un viens piegriežņu galds, materiālu skapis, drēbnieka manekens un desmit krēsli.

IkvienamRadošās darbnīcas dalībniekamir sniegta iespēja apgūt šujmašīnu un overloka pamata funkcijas un lietošanas principus, sasniedzot apmācību programmās noteiktos zināšanu, prasmju un kvalitātes mērķus un uzdevumus, kā arī viņi tiek motivēti pilnveidot un realizētsavas radošās idejas. Piegriežņu un darbgaldi atvieglo apmācību procesu, ļaujot brīvi justies savā darba vietā, strādājot ar šujmašīnu vai overloku, un vieglāk veidot piegrieztnes. Materiālu skapis ļaut uzglabāt iegādātos un/vai ziedotos materiālus un dažādu šūšanas apmācībāsnepieciešamuinventāru, gatavos vai nepabeigtos darbus.

Šūšanas apmācības tiek organizētas vairākos posmos, sākot no pamatkursa līdz profilkursam, no astoņiem līdz desmit cilvēku grupās.

 

noderīgas saites:

http://www.lad.gov.lv http://llf.partneribas.lv/ http://www.zm.gov.lv/ http://www.laukutikls.lv/

Dizains: BrandComb

Izstrāde: AZwebaģentūra