ELFLA IV projektu konkursu kārtā realizētie projekti

Amatieru kolektīvu biedrība “Raksti”
 “Pilsētas tipa koncerttērpu iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Stopiņu un Salaspils novadu lauku teritoriju iedzīvotājiem”
ELFLA finansējums: 4053,82EUR

Projekta mērķis ir iegādāties pilsētas tipa koncerttērpus vidējas paaudzes deju kolektīva “Stopiņš” vajadzībām, lai veicinātu tradicionālās kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu Stopiņu un Salaspils novadu lauku teritoriju iedzīvotājiem.

Līdz šimamatieru kolektīvu biedrība “Raksti”iegādājusies Vidzemes novada,Zemgales novada un vasaras tipa tērpus. Īstenojot projektu un iegādājoties pilsētas tipa koncerttērpus, radusies iespēja sniegt iedzīvotājiem pilnvērtīgāku priekšstatu par tautas tērpu daudzveidību, etnogrāfisko pareizību un nēsāšanas kultūru.

Daudzas dejas prasa noteiktu novadu un stilu tautas tērpus un koncerttērpus, kuri ir nepieciešami, lai veiksmīgi varētu piedalīties gan svētku skatē, gan arī pašos svētkos. Lai mūsu sniegums būtu pārliecinošs un dejas raksturam atbilstošs, svarīga nozīme ir dejotāja koptēlam.

2013. gada jūlijā notika Vispārējie latviešu Dziesmu un deju svētki, kuros piedalījāsarī amatieru kolektīvu biedrības “Raksti” kolektīvi.

 

 

Biedrība “Luste”
“Sabiedrisko aktivitāšu un amatiermākslas procesa nepārtrauktības nodrošināšana Stopiņu un Salaspils novados”
ELFLA finansējums: 5973,02EUR
 

Projekta mērķis ir nodrošināt vidējās paaudzes deju kolektīva “Luste” dejotājus ar jauniem tautastērpiem un iegādāties nepieciešamo datortehniku un apskaņošanas tehniku sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Stopiņu un Salaspils partnerības teritorijā, brīvdabas pasākumu nodrošināšanai un aktīvai koncertdarbībai. 

Jaunu tautas tērpu iegāde nepieciešama, lai Stopiņu un Salaspils novadu iedzīvotājiem pasākumos varētu demonstrēt latviešu tautastērpu (īpaši Vidzemes novada) daudzveidību, krāšņumu un bagātību un izceltu dejas mākslas horeogrāfiskās leksikas raksturu, radoši strādājot, veidot oriģinālhoreogrāfijas un oriģināldeju uzvedumus, iesaistot dažādās aktivitātēs novadu iedzīvotājus, saglabājot un attīstot Latvijas kultūras tradīcijas, tādējādi tiek nodrošinātaamatiermākslas procesa nepārtrauktība.

Datortehnikas un apskaņošanas aparatūras iegāde nodrošina lielāku iespēju kolektīvam veidot uzvedumus un dejuprogrammas, koncertēt mazajos ciemos, iesaistot aktivitātēs vietējos iedzīvotājus, kuri par tādiem ir kļuvuši pēdējo 5–10 gadu laikā un par novadu kultūras dzīves un sabiedriskajām aktivitātēm un iespējām ir mazinformēti. Projekta realizācijas laikāizveidotas dažādas saulgriežu ieskandināšanas danču programmas,kas tiek izdancotas kopā ar vietējiem novadu jauno ciemu iedzīvotājiem. Aktivizējot novada iedzīvotājus, tiek veicināta izpratne par dejas tradīcijas ilgtspējību un nozīmicilvēka mūžā. Stopiņu novada ciemu iedzīvotāji iepazīst vienu no iespējām, kā interesantāk pavadīt brīvo laiku, iesaistoties kādā no amatiermākslas kolektīviem;apzinās iespēju piedalīties dažādās novada organizētajās sabiedriskajās aktivitātēs – arī kultūras jomā; plašāk tiek apmeklēti kultūras pasākumi, kas paredzēti dažādām vecuma grupām, ne tikai pensionāriem un bērniem, bet arī jauniešiem un pieaugušajiem.


 


 

 

 

 

Biedrība “Jaunatnes un mazākumtautību iniciatīvu, izglītības un integrācijas attīstības biedrība”
“Brīvais laiks, kā veselības, izglītības un patriotisma kokteilis”
ELFLA finansējums: 12572,57EUR
 

Projekta mērķis ir izveidot ilgtspējīgu jauniešu interešu grupu aktīvai un kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai Salaspils un Stopiņu novadā, veicinot Salaspils un Stopiņu novada jauniešu veidošanos par nozīmīgu sabiedrības resursu.Stimulējotjauniešu pilsonisko līdzdalību Salaspils un Stopiņu novadā, tiek radītas arī kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas, kas savukārt var sekmēt dialogu starp Salaspils un Stopiņu novada jauniešiem un citām iedzīvotāju grupām, kāpinātjauniešu izglītības līmeni un palielināt prasmju apjomu, paaugstinot pašvērtējumu un motivāciju, interesi piedalīties jauniešu projektos, forumos un citos pasākumos.

Realizējot šo projektu, vietējiem iedzīvotājiem (jauniešiem) tiek piedāvāta lieliska iespēja sportiski, aktīvi,radoši, patriotiski un veselīgi pavadīt brīvo. Ikvienam jaunietim Salaspils un Stopiņu novadā ir pieejama iespēja darboties interešu grupā un apgūt patriotisko audzināšanu (ieskaitot valsts vēsturi, simbolus,svētkus un atceres dienas, ierindas mācību, militārās prasmes u. c.), pilnveidot savastūrisma un izdzīvošanas prasmes (ieskaitot orientēšanos apvidū,nakšņošanu dabā, pārgājienus u. c.), attīstīt fizisko sagatavotību, kā arī iegūt līderismaiemaņaslēmumu pieņemšanā un praktizēt darbošanos komandā.

Projekta laikāiegādāti nepieciešamie pamatlīdzekļi jaunatnes darbības ilgtspējīgas un funkcionālas pastāvēšanas nodrošināšanai –ziemas un vasaras formas tērpi, tūrisma un alpīnisma inventārs, airsoftieroči un munīcija, datortehnika un programmu nodrošinājums, audio un video tehnika. 

Galvenokārtieguvēji ir jaunieši, kuriem nu ir iespēja ne tikai aktīvi, kvalitatīvi,sportiski un patriotiski pavadīt brīvo laiku, bet arī pašiem piedalīties aktivitāšu plānošanā un īstenot savas idejas, kas, nenoliedzami,ir svarīgs faktors ilgtspējīgai attīstībai. Līdzar to jaunieši aktīvi iesaistāsaktivitātēs, kuraspaši plānojuši un organizējuši. Biedrības aktivitātes izriet no jauniešu vēlmēm,un tāpēc ir skaidrs, ka tām būs pozitīvs rezultāts. Jaunieši kļūst motivēti darboties, kas savukārt palielina jauniešu kā nozīmīga sabiedrības resursa nozīmi. Tiek veicinātasadarbība ar citām iedzīvotāju grupām – iesaistīties plānotajās aktivitātēs var ne tikai jaunieši, bet arīcitu vecumposmu vietējās sabiedrības pārstāvji – pensionāri, daudzbērnu ģimenes un citas interešu kopas.

 

 

Biedrība “Koris Madara”
“Tautas tērpu iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Stopiņu un Salaspils novadu lauku iedzīvotājiem”
ELFLA finansējums: 8190,69EUR
 

Projekta mērķis ir tradicionālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana Stopiņu un Salaspils novadu lauku iedzīvotājiem.

Projekta realizācijas gaitātiek izveidota kolektīva tautas tērpu bāze atbilstoši pašreizējam dalībnieku sastāvam. 2012. gadā dalībnieku skaits ir 30 dalībnieces. Projekta īstenošanā izvēlēti Vidzemes novada etnogrāfiskie tērpi. Kolektīva līdzdalībuDziesmu svētkos nodrošina dalība skatēs, kur tiek vērtēts ne tikai izpildījums, bet arī kolektīva vizuālais tēls– tērpi, to kvalitāte, etnogrāfiskā precizitāte.

Viens no kolektīva mērķiem bijaar labu sniegumupārstāvēt Stopiņu novadu Dziesmu un deju svētkos 2013. gada vasarā[SK1]  – šis mērķis ir godam sasniegts.

Koris sniedz koncertus pansionātos, slimnīcās, baznīcās un citviet. Novadu iedzīvotājiem uzlabojies priekšstats par koru dziesmu dažādību, tērpu nēsāšanas kultūru un paaugstinājusies vēlme piedalīties amatieru kolektīvu darbā.

Latvija ir maza valsts, tāpēc mums īpaši jārūpējas par savas tautas nacionālo vērtību saglabāšanu, apgūstot pašiem, rādot un stāstot citiem par tās kultūrvēsturiskā mantojuma daļu.

 noderīgas saites:

http://www.lad.gov.lv http://llf.partneribas.lv/ http://www.zm.gov.lv/ http://www.laukutikls.lv/

Dizains: BrandComb

Izstrāde: AZwebaģentūra