ELFLA

Eiropas Lauksaimniecības fonds Lauku attīstībai 2014.-2020.gadam.

Ar LEADER pieeju biedrības “Stopiņu Salaspils Partnerība” Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas mērķi un uzdevumi tiks īstenoti projektu konkursu veidā, to īstenošanai paredzēts finansējums no ELFLA un valsts budžeta līdzekļiem, saskaņā ar MK noteikumiem „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumam “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

M1 Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas

Rīcība 1.1. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

Rīcība 1.3. Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana.

M2 Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas

Rīcība 2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.

Rīcība 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

 

ELFLA Rīcības plāns 

 

 

 

 

noderīgas saites:

http://www.lad.gov.lv http://llf.partneribas.lv/ http://www.zm.gov.lv/ http://www.laukutikls.lv/

Dizains: BrandComb

Izstrāde: AZwebaģentūra