ELFLA II projektu konkursu kārtā realizētie projekti

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrība “BUMMS”
“Aprīkojuma iegāde biedrības sniegto pakalpojumu uzlabošanai”

ELFLA finansējums: 1562,31EUR

Projekta mērķis ir aprīkojuma iegāde, lai uzlabotu biedrības “BUMMS” sniegtos pakalpojumus un sekmētuto pieejamību. Lai sasniegtu mērķi, nepieciešams iegādātiesportatīvodatoru, licenzētu datorprogrammu komplektu, kā arī projektoru un printeri.

Biedrības vajadzībām līdz šim tika lietotipubliski pieejamie datori bibliotēkā, taču lielā pieprasījuma dēļ tos ne vienmēr varēja izmantot. Tas kavēja materiālu sagatavošanu nodarbībām Sarunvalodu klubiņā, Rokdarbu darbnīcā un arī citos vietējiem iedzīvotājiem nozīmīgos pasākumos. Iegādātais portatīvais dators ļauj laikussagatavot nepieciešamos materiālus biedrības nodarbībām un veicina dažādu izbraukuma semināru organizēšanu Stopiņu novadā, popularizējot biedrības darbību, veidojot apmācību, pieredzes apmaiņas, motivācijas pasākumus un projektu prezentācijas. Biedrības telpās ar laiku tiek plānots pieslēgt arī internetu, kas būtiski atvieglos Sarunvalodu klubiņa darbību, jo internetā ir atrodami daudzibezmaksas e-apmācību resursi, kaslieti noderētudalībnieku zināšanu izaugsmei.

Licenzētas datorprogrammas nodrošina iegādātā datora efektīvu un drošu darbību. Savukārtprinteris būtiski samazina biedrības drukāto materiālu izmaksas. Iegādātais projektors palīdzēs organizēt un īstenot dažādus mūžizglītības, kultūras un citus vietējiem iedzīvotājiem nozīmīgus projektus. Projektors daudzos pasākumos ir ļoti būtiska sastāvdaļa, kas dalībniekiem palīdz vieglāk uztvert sniegto informāciju.

Projekta īstenošanauzlabo biedrības piedāvātopakalpojumu kvalitāti un pieejamību plašākam dalībnieku lokam, atvieglo materiālu sagatavošanas procesu, daudzveido pasākumus, apmācības, darbnīcas un seminārus.  

 

Stopiņu novada dome
“Ulbrokas sporta kompleksa trenažieru zāles aprīkojuma uzlabošana”

ELFLA finansējums:9020,35EUR

 Projekta mērķis ir iegādāties un uzstādīt jaunus trenažierus Ulbrokas sporta kompleksa trenažieru zālē, lai Stopiņu un Salaspils novadu iedzīvotājiem nodrošinātu sporta pakalpojumu sniegšanas kvalitāti.

Ulbrokas sporta kompleksa trenažieru zāle izveidota 1998. gadā, šajā laikā iegādāti arī trenažieri. Trenažieri ir savu laiku nokalpojuši, un daudzi no tiem vairs nepilda savas funkcijas, ir vizuāli un tehniski novecojuši. Vecie trenažieri nedod iespēju pilnvērtīgi nodarbināt visas muskuļu grupas.

Līdz šim trenažieru zāli pārsvarā apmeklēja gados jauni vīrieši, jo trenažieru zālē bija pieejami tikai spēka trenažieri, kosievietes lielākotiesneizmanto. Lai arī sievietēm būtu lielākas iespējas iesaistīties aktīvajā atpūtā, ko piedāvā trenažieru zāle, to nepieciešams aprīkot ar kardiotrenažieriem, kas vairāk piemēroti sievietēm.

Atjaunojot trenažieru zāles aprīkojumu, tiek veicināta iedzīvotāju vēlme nodarboties ar sportu, tādējādi tiek uzlabota arī viņuveselība, kas ir būtisks nosacījums pilnvērtīgas dzīves nodrošināšanai. Trenažieru zāli izmanto ne tikai Stopiņu novada, bet arī Salaspils novada iedzīvotāji, tādēļ, īstenojot projektu,ir uzlaboti sporta pakalpojumi divu novadu iedzīvotājiem.

Projekta laikā daļēji nomainīts trenažieru zāles aprīkojums. Uzstādīti sešijauni spēka trenažieri un četrijauni kardiotrenažieri, svaru diski, kā arī garderobes skapis. Ulbrokas sporta komplekss no saviem resursiem nodrošina instruktoru, kas noteiktajā darba laikā sniedz instruktāžas par trenažieru pareizu lietojumu. Jaunu trenažieru uzstādīšana Ulbrokas sporta kompleksa trenažieru zālē nodrošinaaktīvās atpūtas pakalpojumu uzlabošanu Stopiņu un Salaspils novadu iedzīvotājiem, rada iespēju piedalītiessev tīkamās fiziskās aktivitātēs –tā ir iespēja aktīvi pavadīt laiku un attīstīt savas fiziskās spējas, kā arī uzlabot veselību. Trenažieru zāle piedāvā iespēju arī individuālo un komandu sporta veidu sportistiem, kuri nu var pilnvērtīgi īstenot savu treniņu procesu.

 

  


 

Stopiņu novada dome
“Pakalpojumu uzlabošana Stopiņu novada sabiedrisko aktivitāšu centros”

ELFLA finansējums: 8923,07 EUR

 Projekta mērķis ir nomainīt logus dienas centrā “Upeslejas” un sabiedrisko aktivitāšu centrā Ulbrokā, kā arī logus un durvis dienas centrā “Saurieši”, uzlabojot sniegto pakalpojumu kvalitāti vietējiem iedzīvotājiem un nodrošinot sabiedrisko centru vides kvalitāti rudens un ziemas mēnešos.

Logu nomaiņa dienas centrā “Saurieši”, dienas centrā “Upeslejas” un sabiedrisko aktivitāšu centrā Ulbrokā ir ne tikai uzlabojusi klimatu telpās, bet arī ēku energoefektivitāti, tādējādi nodrošinot zemākus ēku apsaimniekošanas izdevumus. Ņemot vērā, ka telpas, kurās atrodas dienas centri un sabiedriskais centrs, ir pašvaldība īpašums, arī pēc projekta noslēguma tās tiek uzturētas no pašvaldības līdzekļiem, tādējādi tiek nodrošināta projekta rezultātu saglabāšanaun ilgtspēja.

Projekta laikāStopiņu novadā ir uzlabota publisko pakalpojumu kvalitāte un arvien vairāk un vairāk Stopiņu novada iedzīvotājuvēlas piedalīties novada sabiedriskajās aktivitātēs, tādējādi veicinot iedzīvotāju piederības sajūtu savam novadam.

Dienas centrā“Saurieši” tiek piedāvātas dažādas izglītojošas un radošas nodarbības, katru no tām apmeklē no 15 līdz25 iedzīvotājiem. Radošo darbnīcu kursus apmeklē Sauriešu, Cekules, Upesleju, Ulbrokas ciematu un Salaspils novada iedzīvotāji.

Logu un durvju nomaiņa dienas centrā būtiski uzlabojusi centra sniegto pakalpojumu kvalitāti. Dienas centrā “Upeslejas” nomainīti deviņi logi. Logi mainīti telpās, kur dienas centra apmeklētāji nodarbojas ar rokdarbiem, telpā, kur notiek sporta nodarbības, kā arī pārējās dienas centra telpās. Īstenojot projektu, ieguvēji ir visi dienas centra apmeklētāji neatkarīgi no vecuma, tautības vai interesēm.

Sabiedrisko aktivitāšu centrā Ulbrokā regulāri var notikt ansambļa “Sakšas” un pensionāru ansambļa “Ievziedi” mēģinājumi, kā arī dažādas sporta nodarbības gan lieliem, gan maziem, tostarp džudo nodarbības bērniem un jauniešiem, ārstnieciskā vingrošana vecāka gada gājuma iedzīvotājiem. Tiek veicināta arī sadarbība starp vairākām pašvaldības teritorijām un dažādām organizācijām.

 

 

Stopiņu novada dome
“Sporta laukuma atjaunošana Stopiņu pamatskolā”

ELFLA finansējums: 7444,47EUR

Projekta mērķis ir Sporta laukuma atjaunošana, lai nodrošinātu kvalitatīvu sniegto pakalpojumu pieejamību vietējiem iedzīvotājiem. Īstenojot projektu,sporta laukumamir uzstādīta sēta 255metru garumā, izveidots basketbola laukuma klājums– 399 kvadrātmetru platībāun uzstādīti divi basketbola grozi.

Stopiņu skola savu darbību ir uzsākusi 1946. gadā. Blakus izveidotais stadions ir kalpojis ilgi un patlabanir nepieciešamistadiona atjaunošanas un labiekārtošanas darbi, jo sporta laukuma klājums ir nolietots. Skolas stadions tiek izmantotsizglītojamo nodarbībām, kā arī Stopiņu novada iedzīvotāju aktivitātēm. Tur notiek Stopiņu pamatskolas sporta stundas, Stopiņu novada sporta pasākumi, regulāri trenējas Sauriešu futbola komandas, tiek rīkoti futbola mači. Stopiņu novada organizētajās sporta aktivitātēs piedalās dalībnieki gan no Stopiņu novada, gan Rīgas un Salaspils novada. Stopiņu pamatskolas skolēni tiek trenētiun aktīvi piedalās dažādos sporta pasākumos un sacensībās, taču, lai veiksmīgi un produktīvi sagatavotos,nepieciešams kvalitatīvstreniņu laukums.

Skolas kolektīvs aktīvi sadarbojas arī ar citiem ciematiem un novadiem, taču, lai uzņemtu viesus un rīkotu komandu spēles un aktivitātes, ir jāizveidokvalitatīvsun ilgtermiņā lietojamssporta laukums.

Īstenojot projektu, ir uzstādīta sporta laukuma sēta(255 m), izveidots basketbola laukuma klājums (399 m2) un uzstādīti divi basketbola grozi. Stopiņu pamatskolas audzēkņi un arī skolas pirmsskolas grupu bērni, kā arī citi ciemata un kaimiņu novadu iedzīvotāji nu var pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku, piedalīties sadraudzībassacensībās, rīkot dažādu vecumagrupu spēles kvalitatīvā un labiekārtotā stadionā.

 

Stopiņu novada daudzbērnu ģimeņu biedrība “Māra”
“Stopiņu novada daudzbērnu ģimeņu biedrības “Māra” telpu aprīkošana ar jaunām mēbelēm”

ELFLA finansējums: 1277,97EUR

 Projekta mērķis ir projekta mērķis ir daudzbērnu ģimeņu biedrības “Māra” telpu aprīkošana ar mēbelēm, tādejādi dažādojot sabiedriskās aktivitātes Stopiņu novada ģimenēm ar bērniem.

Projekta realizācijas gaitā labiekārtotas Stopiņu novada daudzbērnu ģimeņu biedrības “Māra” telpas, iegādājoties un uzstādot jaunas mēbeles –slēgtuskapi ar plauktiem, plauktu sistēmu, divasvitrīnas, divusgaldus, skapīti ar atvilktnēm, 12 krēslus.

Jaunās mēbeles nodrošina estētiski un droši iekārtotas biedrības telpas, kurnu ir radīta iespējasakārtotā un cilvēkam draudzīgā vidēorganizēt biedrības sapulces, tematiskas pēcpusdienas,speciālistu lekcijas, mūžizglītības pasākumus, radošās darbnīcas ģimenēm ar bērniem un darba grupu tikšanās sabiedrisko pasākumu organizēšanai, jaunu projektu izstrādei. Labiekārtotās telpas veicina sadarbību un pieredzes apmaiņu ar citām ģimeņu biedrībām, kas kopumā labvēlīgi ietekmē un sekmē biedrības organizētās sabiedriskās aktivitātes vietējiem iedzīvotājiem, ģimenēm ar bērniem un daudzbērnu ģimenēm.

Biedrības telpās uzturēšanās kļuvusi patīkamāka, kas rosina aktīvāk iesaistīties ģimeņu atbalsta politikas veidošanā, Latvijasdemogrāfisko jautājumu risināšanā, sekmēģimeņu pozitīvas pašapziņas veidošanos, grūtībās nonākošo ģimeņu integrēšanos sabiedrībā.

Īstenojot projektu, biedrības “Māra” telpas ieguvušas patīkamuizskatu un atbilstību sabiedrisku telpu lietošanas drošības noteikumiem.

 

 

Amatieru kolektīvu biedrība “RAKSTI
“Datoru un videotehnikas iegāde sabiedrisko aktivitāšu kvalitātes uzlabošanai Stopiņu novada amatieru kolektīviem”

ELFLA finansējums: 2611,85EUR

Projekta mērķis ir amatieru kolektīvu mēģinājumu darba un kocertdarbības kvalitātes uzlabošana un popularizēšana Stopiņu un Salaspils novadu lauku iedzīvotājiem.

Lai uzlabotu amatieru kolektīvu koncertdarbības kvalitāti, projekta laikā iegādāta videotehnikaun datoriStopiņu novada amatieru kolektīviem. Šīs tehnikas iegāde devusi iespēju filmēt mēģinājumu procesu, lai veiktu savadarba analīzi, labotu kļūdas, tādejādi uzlabojot uzstāšanās kvalitāti. Koncertu filmēšana dod iespēju popularizēt amatieru kolektīvu darbu, iepazīstināt iedzīvotājus ar latviešu tautas deju un dziesmu tradīcijām,jo filmēto materiālu iespējams izvietot Stopiņu un Salaspils novadu mājaslapās un citās interneta vietnēs.

Amatieru kolektīvu darba kvalitātes uzlabošana un popularizēšana novadu iedzīvotājiem radījusi plašāku priekšstatupar tautas deju un dziesmu dažādību, tērpu nēsāšanas kultūru un rosinājusi vēlmipiedalīties amatieru kolektīvu darbā.

MZI Salaspils Mūzikas un mākslas skola
“Moderno mūzikas un skaņas tehnoloģiju popularizācija izglītības un kultūras apguvē”

 ELFLA finansējums: 5506,70EUR

 Projekta mērķis ir veicināt jauniešu kultūras izaugsmi un dažādot sabiedriskās kultūrasaktivitātes Salaspils novadā.

Mūsdienās, tehniskā progresa un vispārēju pārmaiņu apstākļos kļūst arvien grūtāk piesaistīt jauniešus un iedzīvotājus kādām patiesi vērtīgām kultūras aktivitātēm. Vienīgais veids, kā to izdarīt, ir ievērojami paplašināt kultūras pasākumu klāstu un uzlabot to kvalitāti. Salaspils Mūzikas un mākslas skola regulāri rīko kultūras aktivitātes gan Salaspilī, gan ārpus pilsētas,taču inovatīvai darbībai ir nepieciešama tehniskās bāzes modernizēšana. Doles sala savukārt ir nozīmīgs, vēsturisks kultūras objekts Salaspils novadā, taču tās popularitāte un sabiedrības interese par to ir nožēlojami zema, josalas teritorijā ārkārtīgi reti notiek kādi kultūras pasākumi, kas varētu piesaistīt vietējos iedzīvotājus, un arī Doles muzejam ir nepieciešami daudzi materiāli tehniskās bāzes uzlabojumi, lai tas varētu veicināt iedzīvotāju interesi par vēsturiskām norisēm un piesaistīt apmeklētājus.

Minētie fakti nosaka nepieciešamību modernizēt Doles muzeja un Mūzikas un mākslas skolas tehnisko nodrošinājumu un līdz ar topalīdzēt dažādot Salaspils novada iedzīvotāju kultūras dzīvi, organizējot kultūras aktivitātes Salaspils novadā un īpaši Doles salā, kā arī izmantojot modernās tehnoloģijas un aparatūru jauniešu apmācībā.

Īstenojot projektu, iegādātāaparatūra un tehnoloģijas kļūst pieejamas izmantošanai jauniešiem mūzikas radīšanā un apguvē, līdz ar totiek veicināta interese par mūziku un tehnoloģiju lietojumaiespējām radošajā procesā, mūzikas atskaņošanā un ierakstīšanā.

Modernizējot Doles muzeja apskaņošanas sistēmu un izmantojot jaunās tehnoloģijas, tiek radīts muzikālais noformējums muzejam, kas ienesis jauninājumus ekspozīcijā un veicinājis sabiedrības interesi par Doles muzeju un Doles salu. Aparatūra tiek izmantota muzeja pasākumu kvalitatīvas apskaņošanas nodrošināšanai, kā arī tiek veikts muzeja aktivitāšu audioieraksts, kas perspektīvā ļausveidot muzeja pasākumu audioarhīvu.

 

Salaspils daudzbērnu ģimeņu biedrība “MĀRTIŅSALA”
"Ūdenstūrisma inventāra iegāde”

ELFLA finansējums: 11 389,00EUR

Projekta mērķis ir nodrošināt jaunas iespējas ģimenēm nodarboties ar ūdenstūrismu, apgūt jaunasiemaņas, veselīgi atpūsties, izmantojot jauniegādātos pamatlīdzekļus – ūdenstūrisma inventāru aktivitāšu nodrošināšanai.

Daudzās ģimenēs ar ūdenstūrismu ir nodarbojušās jau vairākas paaudzes. Līdz šim Salaspils un Stopiņu novaduteritorijā ģimenēm nebijaiespējuizmantot ūdenstūrisma inventāru. Tuvākā inventāra nomas vieta ir Rīgā. Daudzbērnu ģimenei laivu noma nedēļas nogalei izmaksā dārgi. Ekonomiski vispārdomātāk ir iegādāties ūdenstūrisma inventāru kolektīvai lietošanai – nodrošinot tā intensīvu izmantošanu visas sezonas garumā un dodot iespēju to lietotlielākam ģimeņu skaitam.

Salaspils daudzbērnu ģimeņu biedrībā “Mārtiņsala” darbojas 60 daudzbērnu ģimenes, Stopiņu novadā daudzbērnu ģimenes ir apvienojušās biedrībā “Māra”. Īpaši svarīgi pasākumos ir iesaistīt bērnus un pusaudžus, nodrošinot viņiem jaunas pieredzes iegūšanas iespējas, mudinot pavadīt laiku lietderīgi, atšķirīgi no ikdienas. Biedrības darbības mērķi ir nodrošināt un uzlabot ģimeņuun tajās esošobērnudaudzpusīgas attīstības iespējas.

Īstenojot projektu, ir veikta ūdenstūrisma inventāra iegāde, kas dažādos sabiedriskās aktivitātes ģimenēm. Tagad pieejama jauna aktivitāte – braukšana ar laivām, ūdenstūrisms.

Ir iegādātas sešas kanoe laivas un piecas piepūšamās laivas (kopējais vietu skaits laivās 39), kā arī nepieciešamais ekipējums un speciālā piekabe astoņu kanoe laivu transportēšanai.

Projekta laikāiegādāto inventāru varizmantot no aprīļa līdz oktobrim.

Inventāru var lietot biedrības organizētos pasākumos, tostarp bērnu vasaras nometnēs, tas var tikt nodots lietošanā ģimenēm uz laiku, izmantots citu organizāciju rīkotos pasākumos Salaspils novada un Stopiņu novada teritorijā.

 

   

 

Biedrība “SocIntegra”
“Svaiga gaisa fitness”

ELFLA finansējums: 21 444,50EUR

Projekta mērķis ir nodrošināt Ulbrokas un Upesleju iedzīvotājiem aktīva dzīvesveida iespējas, pateicoties publiskās lietošanas āra trenažieru uzstādīšanai, līdz ar to propagandējot veselīgu dzīvesveidu un popularizējot sporta nodarbības visa vecuma iedzīvotāju vidū.

Projekta “Svaiga gaisa fitness”laikāizveidoti divi sporta laukumi Ulbrokā, kur izvietoti septiņitrenažieri, betUpeslejās –četritrenažieri, kociematu iedzīvotāji varēs lietotbezmaksas jebkurā laikā.Trenažieru veidi ir izvēlēti tā, lai cilvēki varētu nodarbināt dažādasmuskuļu grupas un trenažieri nebūtu bīstami veselībai un kaitīgi apkārtējai videi.

Biedrības “SocIntegra” biedru veiktā monitoringa rezultāti parādīja, ka Ulbrokas un Upesleju ciematu teritorijā ir sekojoši sporta objekti: futbola, volejbola, basketbola laukumi,slidotava, bērnu laukums, kā arīsporta komplekss Ulbrokas vidusskolā, kur uzstādīti trenažieri, ko var lietot par maksu.

Projekta realizācija palīdzējusi celt Ulbrokas un Upesleju ciematu prestižu, nodrošina iedzīvotājiem veselīga dzīvesveida iespējas, veicinot plašas sabiedrības iesaistīšanossporta nodarbībās. Izveidojot āra trenažieru sporta laukumus Stopiņu novadā, iedzīvotājiem papildinātas un pilnveidotas iespējas aktīvi un veselīgi pavadīt brīvo laiku. 

Projekts “Svaiga gaisa fitness”lieliski papildinājis jau esošās sporta un aktīvasbrīvā laika pavadīšanas iespējas, jo blakus atrodas futbola unvolejbola laukums, bērnu spēļu laukums, peldētava un makšķerēšanas vietas.

 


Biedrība “Rīgava”
“Tautas tērpu iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Salaspils novada lauku iedzīvotājiem”

ELFLA finansējums: 18503,89EUR

Projekta mērķis ir tradicionālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana Salaspils novada lauku teritorijā dzīvojošajiem jauniešiem.

Īstenojot projektu, ir iegādāti tautas tērpu komplekti jauniešu deju kolektīvam “Ūsiņš”. Projekta mērķis ir popularizēt un radīt priekšstatu jauniešiem par tradicionālo kultūru, iepazīstinot viņus ar tautas etnogrāfisko deju daudzveidību un tautas tērpu nēsāšanas kultūru. Lai projektu realizētu, projekta laikā irpapildinātalatviešu tautas tērpu bāze Salaspils novada JDK “Ūsiņš”.

Deju kolektīvs “Ūsiņš” pastāv jau vairāk nekā 43 gadus, un daļakoncertosizmantototautas tērpubija vecāki par 20 gadiem. Tērpi bija nolietoti, un steidzami bija nepieciešama tērpu kolekcijas atjaunošana, kas varētu kļūt arī par papildu motivējošo aspektujauniešiemiesaistīties amatieru kolektīvu darbībā un radītu nepieciešamo priekšstatu par tautas tērpu nēsāšanas kultūru.

Pēc projekta īstenošanasjauniešu deju kolektīvs “Ūsiņš” jau ir sniedzis koncertus Salaspils lauku teritorijā – Saulkalnē un Doles salā. Projekta laikālauku teritorijas iedzīvotājiem tiek nodrošināta kultūras pasākumu pieejamība to dzīvesvietā. Salaspils iedzīvotājiem tiek veidots priekšstats par tautas etnogrāfisko deju dažādību, tautas tērpu nēsāšanas kultūru un vēlmi piedalīties amatieru kolektīvu darbā.

 

noderīgas saites:

http://www.lad.gov.lv http://llf.partneribas.lv/ http://www.zm.gov.lv/ http://www.laukutikls.lv/

Dizains: BrandComb

Izstrāde: AZwebaģentūra