ELFLA III projektu konkursu kārtā realizētie projekti

Biedrība “Zirgi cilvēkiem”
“Pacēlāja un uzkāpšanas rampas iegāde un uzstādīšana reitterapijas pakalpojumu sniegšanai invalīdiem  ratiņkrēslos

ELFLA finansējums: 5493,06EUR

Projekta mērķis ir padarīt reitterapijas pakalpojumus pieejamus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kuri pārvietojas ratiņkrēslos.

Reitterapijas nodarbības notiek “Armanda lauku jātnieku klubā”, kas atrodas Salaspils novada Mašēnos 1. Klubs darbojas jau kopš1998. gada. Kluba pārziņā ir 40 zirgi. No 2008. gada sākusies sadarbība un tiek organizētas reitterapijas nodarbības. Iepriekšējogadu pieredze liecina, ka cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kuri pārvietojas ratiņkrēslos, bez vairāku fiziski spēcīgu cilvēku palīdzības ir neiespējami nokļūt zirga mugurā, lai saņemtu reitterapijas pakalpojumu. Situāciju var atrisināt, uzstādot ar ratiņkrēsliem uzbraucamu uzkāpšanas rampu un atbilstoši aprīkotu pacēlāju, ar kuru cilvēku no ratiņkrēsla var uzcelt zirgā, nocelt no zirga un iesēdināt atpakaļ ratiņkrēslā.

Īstenojot projektu,kļuvis iespējams regulārs, ilglaicīgs reitterapijas nodarbību apmeklējums, kas ir obligāts priekšnosacījums stabila ārstējoša efekta sasniegšanai. Reitterapijas nodarbības varapmeklēt Stopiņu un Salaspils novaducilvēki ar īpašām vajadzībām, kā arī, paplašinot darbību un sadarbojoties ar biedrību“Apeirons”, tiek radīta iespējapiedāvāt šo pakalpojumu arī citiem tuvākajā apkārtnē dzīvojošiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

 

 

Stopiņu novada dome

“Informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde kultūrizglītības programmu apgūšanai Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā”

ELFLA finansējums: 6676,26 EUR

Projekta mērķis ir uzlabot Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas un Mūzikas nodaļas īstenoto profesionālās ievirzesizglītības mācību programmu tehnisko nodrošinājumu, iegādājoties datorus, datorgrafikas programmatūru un nošu rakstīšanas programmu,kāarī mācību materiālu pavairojamo tehniku.

Uzlabojot Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas tehnisko nodrošinājumu ar trim jauniem datoriem, programmām:Production Premium 5.5 Multiple Platforms EDU(licence trimlietotājiem), Sibelius 6 Edu(licence trimlietotājiem), printeri,skeneri un kopētāju, audzēkņiem tiek piedāvāta iespēja apgūt kvalitatīvu, mūsdienu prasībām atbilstošu profesionālās ievirzes kultūrizglītību. Tiek nodrošinātas iespējas apgūt datorgrafikas un animācijas profesionālās ievirzes mācību programmas, kolektīvo muzicēšanu. Uzlabojusies pavairoto mācību materiālu kvalitāte, līdz ar to arī mācību procesa efektivitāte. 

Audzēkņi tiek sagatavoti atbilstoši mūsdienu darba tirgus prasībām dažādās radošo industriju nozarēs, piemēram, grafiskais dizains,reklāma, animācija, kā arī dažādas mūzikasierakstu un apstrādes jomā. Uzlabojot Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas izglītības programmu tehnisko nodrošinājumu, radīta materiālā bāze, lai arvien veiksmīgāk (ar datorgrafikas darbiem – izstāžu, koncertu afišām, ielūgumiem, atklātnēm, plakātiem, kā arī animācijasfilmām;koncertiem, jaunām kompozīcijām) audzēkņi popularizētu un reprezentētu savu skolu un Stopiņu novadu gan Latvijā, gan ārpus tās robežām, ļaujot ikvienam just lepnumu un gandarījumu par piederību šai skolai un vietai, veicinātsavas identitātes apziņu.

 


Biedrība “Reālspiedzīvojums”
“Aprīkojuma iegāde biedrības “Reāls piedzīvojums”sniegto pakalpojumu pieejamībai un kvalitātes uzlabošanai”

ELFLA finansējums: 7093,01 EUR

 Projekta mērķis ir uzlabot un veicināt pasākumu kvalitāti, pieejamību, pilnveidot drošību, popularizēt sportisku, veselīgu, aktīvu dzīvesveidu, uzlabot lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, veicināt neformālās izglītības attīstīšanu Stopiņu un Salaspils novadu iedzīvotājiem– biedrības “Reāls piedzīvojums” organizētajos pasākumos, nometnēs, sporta spēlēs.Iegādātais inventārs uzlabosnometņu, sporta, aktivitāšu, komandas veidošana /saliedēšana, neformālās izglītības un pasākumu pieejamību un kvalitāti.

Realizējot projektu, Stopiņu un Salaspils novadu iedzīvotājiem ir radusies iespēja lietderīgi un pozitīvi pavadīt brīvo laiku biedrības organizētajos pasākumos un nometnēs, apgūstot jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas. Projekta laikāiedzīvotājiem tiek dota iespēja piedalīties dažāda veida pasākumos un aktivitātēs par salīdzinoši zemucenuvai bez maksas. Aktivitātei piemīt ilgtspēja, ar potenciālupaplašināties un attīstīties.

Biedrībai ir pieredze dažāduaktivitāšu un aktīvās atpūtas nometņu organizēšanā.

Materiāltehniskais aprīkojums tiek izmantots nometnēs, ģimeņu dienās, sporta pasākumos, pārgājienos, neformālās izglītības veicināšanai.

Fotokamera, lāzerprinteris, laminētājs tiek izmantots,paplašinot informācijas izplatību par biedrības aktivitātēm, kā arī, lai veidotu apmācību programmu fotogalerijasun prezentāciju materiālus, informatīvus rakstus, gaidāmo pasākumu reklāmas materiālus, īstenotu dažādus izglītojošus un informējošus pasākumus.

Peintbola ieroči, pneimatiskie ieroči, alpīnisma inventārs un laivas tiek izmantotas aktīvās atpūtas nometnēs un pasākumos, kuru galvenā mērķauditorija ir bērni un jaunieši, kam atraktīvā veidā tiek piedāvāta iespēja iesaistīties aktīvā brīvā laika pavadīšanā.

 

 


Biedrība Sub Coeli
Jauniešu intereses radīšana par ornitoloģiju Stopiņu un Salaspils novados”

ELFLA finansējums: 6413,66 EUR 

 

 Projekta mērķis ir Stopiņu un Salaspils novadu jauniešu sabiedrisko aktivitāšu veicināšana un dažādošana, piesaiste dabas izzināšanai, kā arī intereses radīšana par ornitoloģiju vietējiem jauniešiem un bērniem. Jauniešiem būs iespējams iegūt noderīgu un interesantu informāciju par Latvijā mītošo putnu sugām, apgūt ornitoloģijas pamatus un doties veselību spēcinošās pastaigās pa putnu vērošanas takām.

Īstenojot projektu, iegādāts aprīkojums, lai pilnvērtīgi varētu veikt putnu vērošanu Stopiņu un Salaspils novadu apkaimē. Digitālā spoguļkamera ar lēcu un statīvs, kas paredzēta putnu fotogrāfiju veidošanai. Atsevišķa lēca, kas ir sevišķi jūtīga, ar lielu palielinājumu un var tikt izmantota, lai fotografētu putnus no liela attāluma (piemēram, Rīgas HES ūdenskrātuvē putnus var lielākoties var nofotografēt tikai no liela attāluma).

Lai nodrošinātu putnu vērošanu lielā attālumā, iegādāts arī teleskops un tam atbilstošs statīvs.

Maskēšanās telts un novērošanas krēsli kamuflāžas krāsā nepieciešams, lai vērotu un fotografētu putnus, kuri ir īpaši bailīgi un jūtīgi pret cilvēku klātbūtni. Ir iegādāta arī nakts redzamības kamera ar kustību detektoru. Šādu kameru piestiprina pie koka, un tā darbojas bez cilvēka klātbūtnes, reaģējot uz kustību. Šāda kamera ir izmantojama, piemēram, pūču novērošanā un izzināšanā.

Putnu attēli iegādāti diviem mērķiem: putnu salīdzināšanai vērošanas laikā, ka arī apmācībām un semināriem skolās. Projektā plānotais aprīkojums tiek glabāts Ulbrokas vidusskolā, kur arī notiek dažādi izglītošanas un publicitātes pasākumi, kā arī skola būs pulcēšanās vieta, uzsākot putnu vērošanas programmu.

 

 

 

Biedrība “Tērcīte”
“Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Upesleju internātpamatskolas–rehabilitācijas centrā. Upeslejas,Stopiņu novads”

ELFLA finansējums: 15230,52 EUR

Projekta mērķis ir nodrošināt Upesleju iternātpamatskolas–rehabilitācijas centra pirmsskolas bērnus ar drošu, Eiropas standartiem atbilstošu rotaļu laukumu fiziskās attīstības un dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Ieviešot projektu, radīti priekšnosacījumi, lai pirmskolas bērniem būtu droša vieta, kur rotaļāties un pavadīt savu brīvo laiku, jo līdzšim Upesleju iternātpamatskolas–rehabilitācijas centra bērniem šādas vietas ļoti trūka. Rotaļu laukums ir lieliska vieta, kur bērniem ļauties rotaļām, pavadīt savu brīvo laiku un attīstīt intelektuālās un fiziskāsspējas. Vienlaikustas dos iespēju arī bērnu vecākiem vairāk iesaistītiessabiedriskās aktivitātēs,jo rotaļu laukums būs ne tikai vieta, kur satikties pašiem bērniem, bet arī viņu vecākiem, lai saturīgi un droši pavadītu laiku kopā ar savām atvasēm.

Šo rotaļu laukumu bērni apmeklē regulāri, jo bērniem rotaļāšanās ir vairāk nekā izpriecas. Tā dod bērniem iespēju vingrināties svarīgu iemaņu izmantošanā, piemērām, tiek uzlabota koordinācija, smalkās motorikas prasmes, lielās motorikas prasmes, līdzsvars, muskuļu spēku izmantošana, iztēle, pamatkustības, kas īpašisvarīgi ir tieši bērniem no sociālās atstumtības riska grupām un bērniem ar speciālām vajadzībām un funkcionāliem traucējumiem. Bērnam sperot pa bumbu, darbojas lielā muskulatūra, bet, cepot smilšu kūkas, – smalkā muskulatūra. Fiziskāsiemaņas ceļ pašapziņu un veiksmessajūtu, kā arī ir pamats bērna veselībai.

Ieviešot projektu Upesleju internātpamatskolas–rehabilitācijas centra pirmskolas bērni ir apmierināti ar viņiem veidoto rotaļu laukumu, jo līdz šim viņiem bija pieejams tikai viens balansieris un slidkalniņš.

 

 

 

 

Biedrība “SocIntegra”

“Bērnu spēļu laukums “Altair””

ELFLA finansējums: 24873,45EUR

 

Projekta mērķis ir izveidot labvēlīgu vidi Ulbrokas iedzīvotāju integrācijai, sākot no bērnu vecuma. Nodrošināt bērniem aktīva laika pavadīšanas iespējas moderna tipa bērnu spēļu laukumā. Projekts sekmēs bērnu atrašanos svaigā gaisā, tīrā, zaļā vidē, viņu komunikāciju, attīstību un pašizteiksmi, kā arī popularizēs sportu un aktīvu dzīvesveidu bērniem 6–12 gadu vecumā.

Bērnu spēļu laukums ļauj Ulbrokā un tās apkārtnē dzīvojošiem bērniem sociāli aktīvi pavadīt brīvo laiku. Pateicoties plašajai pieejamībai, tas pievērš visu iedzīvotāju slāņu uzmanību neatkarīgi no viņu ienākumu līmeņa. Vecākiem un viņu bērniem ir jauna iespēja atrasties ne tikai svaigā gaisā, bet arī citu bērnu vidū. Bērnu spēļu laukuma uzstādīšana sekmē novada attīstības plāna ieviešanu un novada teritorijaslabiekārtošanas procesu.

“Bērnu spēļu laukums “Alrair”” projekta darbība kalpo par pamatudažādu vecuma un sociālo grupu drošai, interesantai un attīstošai laika pavadīšanai un komunikācijasveicināšanai caur spēlēm un sportu. Bērnu spēļu laukums būs pieejams Stopiņu novada Ulbrokas un tuvējo ciematu iedzīvotājiem, kā arī novada viesiem. 

 

 

 

noderīgas saites:

http://www.lad.gov.lv http://llf.partneribas.lv/ http://www.zm.gov.lv/ http://www.laukutikls.lv/

Dizains: BrandComb

Izstrāde: AZwebaģentūra