Valde

Partnerības izpildinstitūcija ir Valde, kas vada un pārstāv Partnerību. Katram Valdes loceklim ir tiesības vienpersoniski pārstāvēt Partnerību. Valdi ievēl Kopsapulce ne ilgāk kā uz diviem gadiem. Partnerības Valde sastāv no 3 Valdes locekļiem.

Valdes pienākumi:

nodrošināt Kopsapulces un Padomes lēmumu izpildi;

pārstāvēt Partnerības intereses valsts un pašvaldību institūcijās, tiesā, visa veida uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās un organizācijās Latvijas Republikā un ārvalstīs;

slēgt līgumus, izdod pilnvaras, rīkojumus u.c. dokumentus;

pieņemt un atbrīvot no darba Partnerības darbiniekus, nosakot darba algu budžeta ietvaros;

pārvaldīt un rīkoties ar Partnerības naudas līdzekļiem, kustamo un nekustamo mantu;

organizēt lietvedību un statistisko uzskaiti, gada pārskatu un bilanču sastādīšanu un iesniegšanu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

sasaukt un organizēt Kopsapulces sēdes;

sagatavot Kopsapulcei atskaiti par savu darbību;

sagatavo priekšlikumus par izmaiņām Partnerības darbā;

pildīt citus Kopsapulces un Padomes uzticētus uzdevumus, kas attiecināmi uz šo amatu un ir saskaņā ar Partnerības mērķi;

izlemt citus ikdienas jautājumus.

 


Biedrības valdes priekšsēdētāja Agnese Bērziņa

Institūta iela 1C, Ulbroka, Stopiņu novads,tālr. 29361190

agnese.projekti@gmail.com

 

Biedrības valdes locekle Santa Podgaiska

Institūta iela 1c, Ulbroka, Stopiņu novads, tālr. 26330025

santa.podgaiska@gmail.com

 

Biedrības valdes locekle Anda Višķere

institūta iela 14, Ulbroka, Stopiņu novads, tālr. 28373398

aviskere@tvnet.lv


 

noderīgas saites:

http://www.lad.gov.lv http://llf.partneribas.lv/ http://www.zm.gov.lv/ http://www.laukutikls.lv/

Dizains: BrandComb

Izstrāde: AZwebaģentūra