Statūti

Statūtu elektroniskā versija pieejama šeit.

Biedrība “Stopiņu un Salaspils Partnerība”

reģistrēta 2009.gada 17.septembrī  reģ. Nr. 40008146537 

Lai īstenotu LEADER pieeju ELFLA lauku attīstības programmas un EZF Rīcības programmas ietvaros izveidota Vietējā rīcības grupa (VRG) - biedrība "Stopiņu Salaspils Partnerība". Biedrībā darbojas valsts vai pašvaldību iestāžu pārstāvji (ne vairāk kā 50 %) un (vismaz 50 %) ekonomiskie (uzņēmēji) un sociālie (nevalstiskās organizācijas) partneri, kā arī privātpersonas. Biedrības tiesības, pienākumi un atbildība ir noteikta statūtos.Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē  2009.gada 6.augustā, papildināti un apstiprināti biedrības kopsapulcē, Salaspilī 2009.gada 8.septembrī.

Biedrības “Stopiņu un Salaspils Partnerība”

STATŪTI 

Vispārīgie noteikumi

1.1.“Stopiņu un Salaspils Partnerība”, turpmāk tekstā Partnerība, ir biedrība, kurā uz brīvprātības un līdztiesības principiem ir apvienojušās juridiskās un fiziskās personas, kas atbalsta Partnerības darbības mērķi un atzīst šos Statūtus.

1.2.Partnerībai, saskaņā ar šiem Statūtiem, nav peļņas gūšanas nolūka un rakstura.

1.3.Partnerība darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu un šiem Statūtiem.

 1. nodaļa. Darbības mērķi

1.1.Partnerības mērķi ir:

2.1.1.Veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos lauku teritorijas attīstībā;

2.1.2.Izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgtspējīgai lauku attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus;

2.1.3.Attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot Partnerības teritorijas attīstību;

2.1.4.Veicināt kopienu sadarbības tīkla veidošanos;

2.1.5.Koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus Partnerības mērķu sasniegšanai;

2.1.6.Pārstāvēt lauku iedzīvotāju intereses nacionālā un starptautiskā līmenī.

 2. nodaļa. Darbības termiņš

2.1.Partnerība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

3. nodaļa. Nosaukums

3.1.Partnerības pilns nosaukums latviešu valodā ir: “Stopiņu un Salaspils Partnerība”.

4. nodaļa. Simbolika.

4.1.Partnerības simbolika ir sekojoša:

 

 

 

 

 

  5. nodaļa. Darbības teritorija

5.1.Partnerības pamata darbības teritorija ir Stopiņu un Salaspils novada pašvaldības teritorijas.

5.2.Partnerības darbība var tikt paplašināta un realizēta arī citās teritorijās, ja attīstības projekti tiek realizēti kopīgi ar citiem sadarbības partneriem.

6. nodaļa Biedru iestāšanās biedrībā, izstāšanās un izslēgšana no biedrības

6.1Biedrībā var iestāties jebkura fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Juridisku personu biedrībā pārstāv tās pilnvarota persona.

6.2.Biedrības dibinātāji, kuri ir ieinteresēti biedrības darbībā un apņemas ievērot šos statūtus un biedrības pārvaldes institūciju lēmumus, pēc biedrības reģistrācijas iegūst biedra statusu.

6.3.Lēmumu par biedra uzņemšanu biedrībā pieņem valde. Valde pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja  neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

6.4.Biedrība ved savu biedru reģistru, kurā norādīts katra biedra vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese (juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas NR. un adrese). Biedram ir pienākums paziņot par dzīves vietas maiņu. Informācija par biedrības biedriem ir pieejama tikai attiecīgās biedrības biedriem, kā arī kontrolējošām un tiesībaizsardzības institūcijām.

6.5.Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem biedru sapulcē. Ja arī tā noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

6.6.Biedrs var jebkurā laikā izstāties no biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.

6.7.Biedru var izslēgt no biedrības ar valdes lēmumu, ja:

6.7.1.Biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

6.7.2.Biedrs nepilda biedru sapulces un valdes lēmumus;

6.7.3.Biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

6.7.4.Biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

6.8.Jautājumu par biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu (5) darba dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. Izslēgtajiem biedriem nav tiesību pretendēt vai censties atsavināt biedrības īpašumu, tā daļas un finansu līdzekļus, kā arī turpmāk lietot biedrības nosaukumu un simboliku.

7. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi

7.1.Partnerība biedriem ir šādas tiesības:

7.1.1.piedalīties Partnerība pārvaldē,

7.1.2.saņemt informāciju par Partnerības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Partnerības institūciju protokoliem, lēmumiem, rīkojumiem un darbības rezultātiem,

7.1.3.piedalīties visos Partnerības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Partnerības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,

7.1.4.brīvi iesaistīties citās organizācijās.

7.2.Partnerības biedru pienākumi:

7.2.1.ievērot Partnerības statūtus, piedalīties Partnerības darbā un pildīt biedru sapulces, valdes un izpildinstitūcijas lēmumus,

7.2.2.regulāri maksāt biedra naudu,

7.2.3.ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Partnerības mērķu un uzdevumu realizēšanu, popularizēt biedrības darbu Latvijas Republikā un ārvalstīs,

7.2.4.augsti turēt biedrības godu, nepieļaut rīcību, kas grauj biedrības godu un prestižu sabiedrībā,

7.2.5.saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu, nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

  8. nodaļa. Partnerības struktūrvienības

8.1.Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Partnerības teritoriālās un citas struktūrvienības.

8.2.Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Partnerību, regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Partnerības biedru sapulce.

  9. nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

9.1.Biedru sapulce (turpmāk tekstā - Sapulce) ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

9.2.Sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties Sapulcē personīgi vai pilnvarojot citu personu.

9.3.Partnerības biedram Sapulcē ir viena balss.

9.4.Kārtējā Sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā ne vēlāk kā līdz 30.martam.

9.5.Ārkārtas Sapulce tiek sasaukta pēc valdes iniciatīvas vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Partnerība biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

9.6.Sapulce ir tiek sasaukta ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

9.7.Sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

9.8.Ja Sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota Sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumu neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

9.9.Sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Partnerības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no biedriem.

9.10.Sapulces kompetence:

9.10.1.pieņemt lēmumus par Partnerības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju,

9.10.2.apspriest un pieņemt statūtus vai grozījumus tajos,

9.10.3.ievēlēt un atcelt no pienākumu veikšanas valdes locekļus un revidentu, kā arī noteikt to darbības laiku,

9.10.4.noklausīties ziņojumu par Partnerības darbības rezultātiem,

9.10.5.noklausīties un apstiprināt revidenta ziņojumu,

9.10.6.uzņem Partnerības biedrus;

9.10.7.izskatīt citus ar biedrības darbību saistītos jautājumus.

  10. nodaļa. Pārstāvju lēmējinstitūcija - Padome

10.1.Partnerības Padome ir Kopsapulces ievēlēta konsultatīva lēmējinstitūcija.

10.2.Kopsapulce var ievēlēt vairākas Padomes, iepriekš sagatavojot katras Padomes darbības nolikumu, kas nosaka katras Padomes darbības jomu un risināmo jautājumu kompetences ietvaru, katras Padomes skaitlisko sastāvu.

10.3.Padomes locekļi paši sadala savus pienākumus Padomes locekļu starpā.

10.4.Padomes locekļu kandidāti ir tās personas, kas Padomes vēlēšanās ir izvirzītas kandidēšanai Partnerības Padomes locekļa statusam. Kandidāta statuss izbeidzas līdz ar ievēlēšanu Padomē. Personām, kuras netiek ievēlētas Padomē, kandidāta statuss saglabājas līdz nākamajām Padomes vēlēšanām.

10.5.Kandidēt Partnerības Padomes locekļa statusam Padomes vēlēšanās var jebkura 18 gadu vecumu sasniegusi persona, ko ieteicis vismaz viens Partnerības biedrs.

10.6.Padome:

10.6.1.Lemj jautājumu par mērķprogrammu veidošanu un to līdzekļu izlietošanu;

10.6.2.Nodrošina Kopsapulču lēmumu izpildi;

10.6.3.Izstrādā un apstiprina Partnerības stratēģijas;

10.6.4.Balstoties uz Partnerības izstrādāto stratēģiju un to īstenošanai piesaistīto resursu fonda ietvaros izskata un izvērtē projektu pieteikumus, un pieņem lēmumus par pieteikumu apstiprināšanu vai par atteikumu piešķirt finansējumu projektu īstenošanai;

10.6.5.Nodrošina resursu fonda izlietojuma monitoringu un sastāda ziņojumu par fonda izlietojumu un sasniegtajiem rezultātiem;

10.6.6.Nodrošina teritorijas interešu aizstāvību un lobēšanu reģionālā un nacionālā līmeņa institūcijās;

10.6.7.Apstiprina Partnerības darbības plānu un budžetu;

10.6.8.Izskata priekšlikumus par izmaiņām Partnerības darbībā;

10.6.9.Pēc nepieciešamības organizē darba grupu darbu;

10.6.10.Nosaka iestāšanās un biedru naudas apjomu un lemj par biedru atbrīvošanu no biedra naudas samaksas pilnībā vai daļēji.

10.7.Padomes priekšsēdētājam ir galīgā lēmējbalss.

10.8.Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no Padomes locekļiem. Ja Padome ir iepriekš balsojusi par pieņemamu kāda jautājuma risināšanu ar Padomes locekļu rakstisku balsojumu, tad šī jautājuma balsojumā kopējā klātesošo Padomes locekļu skaitā tiek ieskaitīti tie Padomes locekļi, kas savu balsojumu ir iesnieguši rakstveidā vai vēlāk apstiprina savu balsojumu rakstveidā.

10.9.Padome lēmumu pieņem ar klātesošo balsstiesīgo Padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja nav lemts savādāk, klātesošo balsstiesīgo Padomes locekļu skaitā tiek ietverti balsojumi, kas nav veikti klātienē.

10.10.Balsojumu Padomes sēdes jautājumos var veikt klātienē vai arī iepriekš par savu balsojumu informējot kādu no Padomes locekļiem. Ja kāds no Padomes locekļiem iebilst kāda jautājuma izskatīšanai ar balsojumiem, kas nav klātienē, tad ar vienkārša klātienē esošo Padomes locekļu balsojumu tiek izlemts, vai attiecīgā jautājumā tiek ieskaitīti tie balsojumi, kas netiek veikti klātienē.

10.11.Lai veiktu balsojumu, kas nav veikts klātienē, attiecīgais Padomes loceklis ir atbildīgs sniegt savu balsojumu sekojošā veidā:

10.11.1.Pirms attiecīgā Padomes sēdes jautājuma balsošanas nodrošināt savu balsojumu iesniegšanu rakstveidā Padomes sēdes vadītājam, kas veiktā balsojuma dokumentu pievieno protokolam;

10.11.2.Pirms attiecīgā Padomes sēdes jautājuma balsošanas nodrošināt sava balsojuma paušanu kādam no Padomes locekļiem, kas savukārt informē Padomi par balsojumu, kas netiek veikts klātienē (attiecīgi informētais Padomes loceklis neuzņemas atbildību, ja Padomei netiek pausts uzticētais balsojums). Lai veikto balsojumu ieskaitītu kā pilntiesīgu balsojumu, attiecīgajam Padomes loceklim ir jānodrošina sava balsojuma iesniegšana rakstveidā vai arī jāparaksta Padomes sēdes protokols (jeb attiecīgais jautājums/-i, par kuru veikts balsojums) ne vēlāk kā 2 nedēļu laikā pēc Padomes sēdes norises datuma.

10.12.Padomes sēdes protokoli tiek apstiprināti tuvākajā Padomes sēdē. Padomes sēdes vadītājam ir pienākums iepazīstināt Padomi ar iepriekšējiem Padomes sēdes neapstiprinātajiem protokoliem.

10.13.Ja kādas Padomes darbības ietvaros nav skaidra pamatojuma risināmo jautājumu piekritībai vai citas lietas, šie jautājumi tiek risināti attiecīgo Padomju starpā. Ja jautājumu risināšanā nevar panākt vienošanos, šo jautājumu rosināšanai tiek sasaukta Kopsapulce.

11. nodaļa. Izpildinstitūcija – Valde 

11.1.Partnerības izpildinstitūcija ir Valde, kas vada un pārstāv Partnerību. Katram Valdes loceklim ir tiesības vienpersoniski pārstāvēt Partnerību. Valdi ievēl Kopsapulce ne ilgāk kā uz diviem gadiem. Partnerības Valde sastāv no 3 Valdes locekļiem.

11.2.Valdes locekļi paši sadala savus pienākumus savā starpā, ievēlot arī Valdes priekšsēdētāju.

11.3.Partnerības Valdes locekļus var ievēlēt atkārtoti.

11.4.Partnerības Valde:

11.4.1.Nodrošina Kopsapulces un Padomes lēmumu izpildi;

11.4.2.Pārstāv Partnerības intereses valsts un pašvaldību institūcijās, tiesā, visa veida uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās un organizācijās Latvijas Republikā un ārvalstīs;

11.4.3.Slēdz līgumus, izdod pilnvaras, rīkojumus u.c. dokumentus;

11.4.4.Pieņem un atbrīvo no darba Partnerības darbiniekus, nosakot darba algu budžeta ietvaros;

11.4.5.Pārvalda un rīkojas ar Partnerības naudas līdzekļiem, kustamo un nekustamo mantu;

11.4.6.Organizē lietvedību un statistisko uzskaiti, gada pārskatu un bilanču sastādīšanu un iesniegšanu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

11.4.7.Sasauc un organizē Kopsapulces sēdes;

11.4.8.Sagatavo Kopsapulcei atskaiti par savu darbību;

11.4.9.Sagatavo priekšlikumus par izmaiņām Partnerības darbā;

11.4.10.Pilda citus Kopsapulces un Padomes uzticētus uzdevumus, kas attiecināmi uz šo amatu un ir saskaņā ar Partnerības mērķi;

11.4.11.Pieņem lēmumus par biedru uzņemšanu biedrībā, izstāšanos vai izslēgšanu no biedrības.

11.4.12.Izlemj citus ikdienas jautājumus.

11.5.Kopsapulce var īpaši noteikt jautājumus, kurus izlemjot Partnerības Valdei ir nepieciešama Kopsapulces piekrišana.

11.6.Partnerības Valdes loceklis nevar būt Padomes loceklis vai kandidāts.

11.7.Partnerības Valde ir tiesīga pārsūdzēt nepamatotus un šiem Statūtiem neatbilstošus Padomes sēdes lēmumus Kopsapulcē.

11.8.Prombūtnes laikā Partnerības Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pilnvarot savu pienākumu izpildītāju.

11.9.Padomes Valdi var atbrīvot ar Kopsapulces lēmumu pirms tā pilnvaru termiņa izbeigšanās. Partnerības Valdes atbrīvošanu var ierosināt 1/2 Partnerības biedru, Padome vai Valde.

  12. nodaļa. Revidents 

12.1.Partnerības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

12.2.Partnerības revidents nevar būt Biedrības Padomes vai Valdes loceklis.

12.3.Revidents:

12.3.1.veic Partnerības mantas un finanšu līdzekļu revīziju,

12.3.2.dod atzinumu par Partnerības budžetu un gada pārskatu,

12.3.3.izvērtē Partnerības grāmatvedības un lietvedības darbu,

12.3.4.sniedz ieteikumus par Partnerības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

12.4.Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

12.5.Biedru sapulce apstiprina Partnerības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

  13. nodaļa. Biedru un iestāšanās nauda

13.1.Partnerības biedri maksā biedra naudu vienu reizi gadā, līdz 31.martam:

13.1.1.juridiskas personas (izņemot pašvaldības, biedrības, nodibinājumus un reliģiskas organizācijas) EUR 5.00 apmērā,

13.1.2.pašvaldībām EUR 180.00 apmērā,

13.1.3.biedrības, nodibinājumi un reliģiskas organizācijas EUR 1.00 apmērā,

13.1.4.fiziskas personas EUR 1.00 apmērā.

13.2.Iestāšanās nauda biedrībā:

13.2.1.juridiskām personām (izņemot biedrības, nodibinājumus un reliģiskas organizācijas) EUR 5.00 apmērā,

13.2.2.biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām EUR 1.00 apmērā,

13.2.3.fiziskām personām EUR 1.00 apmērā.

  14. nodaļa Biedrības līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība

14.1.Partnerībai ir naudas līdzekļi, kustamie un nekustamie īpašumi, citas materiālās vērtības, kas nepieciešamas tās darbība nodrošināšanai.

14.2.Biedrības finanšu līdzekļus veido:

14.2.1.biedru iestāšanās un biedru maksas,

14.2.2.fizisko un juridisko personu ziedojumi,

14.2.3.ienākumi no saimnieciskās darbības,

14.2.4.biedru un citu personu iemaksas konkrētu Biedrības uzdevumu veikšanai,

14.2.5.citi ienākumi.

14.3.Par Biedrības finanšu līdzekļu izmantošanu ir atbildīga Valde.

  15. nodaļa. Biedrības likvidēšanas un reorganizācijas kārtība

15.1.Partnerības likvidāciju veic ar Sapulces lēmumu iecelta likvidācijas komisijas vai likvidators.

15.2.Likvidācijas komisijas vai likvidatora pienākumus nosaka Valde.

15.3.Partnerības reorganizāciju veic pamatojoties uz Sapulces lēmumu.

15.4.Likvidācijas procesā atlikušo naudu un mantu likvidācijas komisija vai likvidators nodot tai publiskajai institūcijai, par kuru pieņemts lēmums kopsapulcē par Partnerības likvidēšanu.

 

noderīgas saites:

http://www.lad.gov.lv http://llf.partneribas.lv/ http://www.zm.gov.lv/ http://www.laukutikls.lv/

Dizains: BrandComb

Izstrāde: AZwebaģentūra