ELFLA padome

ELFLA padome ir Kopsapulces ievēlēta konsultatīva lēmējinstitūcija.

ELFLA Padomes locekļi darbojas pēc šādiem principiem:

paši sadala savus pienākumus Padomes locekļu starpā un ievēl padomes priešsēdētāju, kam ir galīgā lēmējbalss;
lemj jautājumu par mērķprogrammu veidošanu un to līdzekļu izlietošanu;
nodrošina Kopsapulču lēmumu izpildi;
izstrādā un apstiprina Partnerības stratēģijas;
balstoties uz Partnerības izstrādāto stratēģiju un to īstenošanai piesaistīto resursu fonda ietvaros, izskata un izvērtē projektu pieteikumus, un pieņem lēmumus par pieteikumu apstiprināšanu vai par atteikumu piešķirt finansējumu projektu īstenošanai;
nodrošina resursu fonda izlietojuma monitoringu un sastāda ziņojumu par fonda izlietojumu un sasniegtajiem rezultātiem;
nodrošina teritorijas interešu aizstāvību un lobēšanu reģionālā un nacionālā līmeņa institūcijās;
apstiprina Partnerības darbības plānu un budžetu;
izskata priekšlikumus par izmaiņām Partnerības darbībā;
pēc nepieciešamības organizē darba grupu darbu;
nosaka iestāšanās un biedru naudas apjomu un lemj par biedru atbrīvošanu no biedra naudas samaksas pilnībā vai daļēji.

ELFLA padomes locekļi:

Rihards Bērziņš

Mārtiņš Biedris

Linda Čakše

Vita Paulāne

Elīna Siliņa

Uģis Ušpelis

Signe Utāne

Māra Zebauere

Zigmārs Zeimulis

 

ELFLA Projektu vērtēšanas komisijas nolikums (docx. fails)

 

 

 


 

noderīgas saites:

http://www.lad.gov.lv http://llf.partneribas.lv/ http://www.zm.gov.lv/ http://www.laukutikls.lv/

Dizains: BrandComb

Izstrāde: AZwebaģentūra