LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no “apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā.

Vietējā rīcības grupa (VRG)
ir publisko un privāto partneru apvienība, kas darbojas noteiktā teritorijā Lauku attīstības programmas pasākumu ietvaros  ar iedzīvotāju skaitu robežās
no 10 līdz 65 tūkstošiem.

Sabiedrības virzīta vietējās attīstības (SVVA) stratēģija ir VRG izstrādāts daudznozaru stratēģiskais plāns, kas nosaka un pamato vietējās teritorijas attīstības prioritātes un pārmaiņu nepieciešamību.
2014.-2020.gada plānošanas periodā sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieejas galvenie mērķi un uzdevumi ir sniegt atbalstu lauku kopienu ilgtspēju veicinošām vietējās attīstības iniciatīvām, uzlabojot sociālo situāciju laukos, veidojot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīstībai.

Projektu konkursu 3. kārta

Biedrība "Stopiņu Salaspils Partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana

2018. gada 13.marts – 2018.gada 13. aprīlis

Projektu iesniegšana papīra formātā 13. aprīlī

Institūta ielā 1C, Ulbrokas dienas centra telpās no plkst.12.00 līdz 18.00

Sludinājuma kopsumma

81 531.98  EUR

Rīcība 1.1. – 76 080.10 EUR

Rīcība 2.2. – 5 451.88 EUR

Projektu  īstenošanas termiņš

1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana projekta īstenošanas termiņš divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2. Ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzētā attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas pārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas-divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

3. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Rīcība 1.1.

M1 vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas:

1.1.- Atbalsts jaunas produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.

Atbalsta apmērs

76 080.10 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:

 • 30 000.00 EUR

Atbalsta intensitāte

70% no projekta attiecināmo izmaksu summas

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

5.1.1. - Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darbu apstākļu radīšanai.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros ir paredzēts veicināt nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstību un inovāciju ieviešanu.

Piemēri:

 • Dažādi jauni, inovatīvi produkti un pakalpojumi, kas atrisina ne tikai vietējo iedzīvotāju vajadzības, bet veicina arī tūrismu;
 • Ražošanas attīstība, it īpaši tādu, kas izmanto vietējos resursus;
 • Produkti, kas saglabā un popularizē vietējā teritorijā raksturīgās vērtības, tradīcijas, kultūras mantojumu;
 • Uzņēmējdarbības vidi veicinoši produkti un pakalpojumi, piemēram, finanšu pakalpojumi, konsultāciju centri, biznesa inkubatori u.tml.;
 • Sociālā uzņēmējdarbība;
 • Atjaunojamās enerģijas avotu izmantošanas veicināšana un popularizēšana;
 • Tūrisma produkti un pakalpojumi, tajā skaitā naktsmītņu un ēdināšanas pakalpojumu attīstība, gidi, u.tml.

 

 

Rīcība 2.2.

M2 vietas potenciāla attīstības iniciatīvas:

2.2. - Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

Apbalsta apmērs

5 451.88 EUR 

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:

 • 6 000.00 EUR

Atbalsta intensitāte

90% no projekta attiecināmo izmaksu summas

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

5.2.1. 

5.2.2. - sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācības un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citus brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros ir paredzēts veicināt sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanu iedzīvotāju radošai un profesionālai pilnveidei VRG teritorijā.

Piemēri:

 • Interešu izglītība dažādiem vecumiem – meistarklases (rokdarbi, tautiskie ēdieni, ainavas veidošana, kopšana), amatniecība, sports, mūzika, māksla u.c.;
 • Izveidota sportisko aktivitāšu infrastruktūra dažādām vecuma grupām;
 • Atbalsts biedrību un nodibinājumu darbībai, kas veicina aktīvās atpūtas un efektīvu brīvā laika pavadīšanu;
 • Pakalpojumu pieejamība sociāli mazaizsargātām personām.

 

Projekta vērtēšanas kritēriji

“Projektu atbilstība SVAA stratēģijai” un “Vispārīgie kritēriji” attiecas uz Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas Rīcību 1.1. un Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas Rīcību 2.2.

“Specifiskie kritēriji” izdalīti katrai rīcībai atsevišķi.

Projekta iesniedzēja pašvērtē4juma veidlapa

 

Projektu iesniegšana

Projektu iesniegumu papīra formā divos eksemplāros un tā elektronisko kopiju ir jāiesniedz biedrības „Stopiņu Salaspils partnerība” birojā Institūta ielā 1c, Ulbrokā, Stopiņu novadā.

Projekta iesniegumu elektroniski var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login, vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu, nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv.

Ar biedrības "Stopiņu Salaspils partnerība" sabiedrības virzīto vietējās attīstības stratēģiju 2015-2020. gada plānošanas periodam var iepazīties biedrības "Stopiņu Salaspils partnerība" mājaslapā www.stopini-salaspils.lv un Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv

Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese

Biedrība "Stopiņu Salaspils Partnerība"

Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130

Kontaktinformācija

Agnese Bērziņa, tālruņa nr. 29361190, e-pasts: agnese.projekti@gmail.com

Santa Podgaiska, tālruņa nr. 26330025, e-pasts: santa.podgaiska@gmail.com

noderīgas saites:

http://www.lad.gov.lv http://llf.partneribas.lv/ http://www.zm.gov.lv/ http://www.laukutikls.lv/

Dizains: BrandComb

Izstrāde: AZwebaģentūra