LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no “apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā.

Vietējā rīcības grupa (VRG)
ir publisko un privāto partneru apvienība, kas darbojas noteiktā teritorijā Lauku attīstības programmas pasākumu ietvaros  ar iedzīvotāju skaitu robežās
no 10 līdz 65 tūkstošiem.

Sabiedrības virzīta vietējās attīstības (SVVA) stratēģija ir VRG izstrādāts daudznozaru stratēģiskais plāns, kas nosaka un pamato vietējās teritorijas attīstības prioritātes un pārmaiņu nepieciešamību.
2014.-2020.gada plānošanas periodā sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieejas galvenie mērķi un uzdevumi ir sniegt atbalstu lauku kopienu ilgtspēju veicinošām vietējās attīstības iniciatīvām, uzlabojot sociālo situāciju laukos, veidojot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīstībai.

Projektu konkursu 4. kārta

Biedrība "Stopiņu Salaspils Partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.


Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2018. gada 25. maija līdz 25. jūnijam. 4. kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums ir 32 782.06 EUR.

 

Projektu iesniegumi tiks pieņemti sekojošā rīcībā:

Mērķis/Rīcības

Atbalsta apmērsEUR

M1 vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas

32 782.06

1.1.

Atbalsts jaunas produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.

32 782.06

     

 

Projektu īstenošanas termiņš:

            1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana projekta īstenošanas termiņš divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

            2. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Projektu iesniegšana

Projektu iesniegumu papīra formā divos eksemplāros un tā elektronisko kopijuir jāiesniedz biedrības „Stopiņu Salaspils partnerība” birojā Institūta ielā 1c, Ulbrokā, Stopiņu novadā.

Projekta iesniegumu elektroniski var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login, vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu, nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv.

Ar biedrības "Stopiņu Salaspils partnerība" sabiedrības virzīto vietējās attīstības stratēģiju 2015-2020. gada plānošanas periodam var iepazīties biedrības "Stopiņu Salaspils partnerība" mājaslapā www.stopini-salaspils.lv un Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv.

 

Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese

Biedrība "Stopiņu Salaspils Partnerība", Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130

 

Kontaktinformācija

Agnese Bērziņa, tālruņa nr. 29361190, e-pasts: agnese.projekti@gmail.com

Santa Podgaiska, tālruņa nr. 26330025, e-pasts: santa.podgaiska@gmail.com

noderīgas saites:

http://www.lad.gov.lv http://llf.partneribas.lv/ http://www.zm.gov.lv/ http://www.laukutikls.lv/

Dizains: BrandComb

Izstrāde: AZwebaģentūra