LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no “apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā.

Vietējā rīcības grupa (VRG)
ir publisko un privāto partneru apvienība, kas darbojas noteiktā teritorijā Lauku attīstības programmas pasākumu ietvaros  ar iedzīvotāju skaitu robežās
no 10 līdz 65 tūkstošiem.

Sabiedrības virzīta vietējās attīstības (SVVA) stratēģija ir VRG izstrādāts daudznozaru stratēģiskais plāns, kas nosaka un pamato vietējās teritorijas attīstības prioritātes un pārmaiņu nepieciešamību.
2014.-2020.gada plānošanas periodā sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieejas galvenie mērķi un uzdevumi ir sniegt atbalstu lauku kopienu ilgtspēju veicinošām vietējās attīstības iniciatīvām, uzlabojot sociālo situāciju laukos, veidojot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīstībai.

LEADER 6.kārtas rezultāti

❗️LEADER 6.kārtas (02.03.2020. - 02.04.2020.) rezultāti

Rīcībā 1.1. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai, darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai.

1. 2020/AL25/6/A019.21.05/3 (20851.47 euro) 19.66 p - atbilst
2. 2020/AL25/6/A019.21.05/9 (6735.18 euro) 17.33 p - atbilst
3. 2020/AL25/6/A019.21.05/5 (17966.14 euro) 16 p - atbilst
4. 2020/AL25/6/A019.21.05/4 (18252.07 euro) 15.67 p - atbilst
5. 2020/AL25/6/A019.21.05/1 (21000.00 euro) 9 p - neatbilst
6. 2020/AL25/6/A019.21.05/2 (21000.00 euro) 9 p - neatbilst
7. 2020/AL25/6/A019.21.05/6 (21000.00 euro) 9 p - neatbilst
8. 2020/AL25/6/A019.21.05/8 (21000.00 euro) 8 p - neatbilst
9. 2020/AL25/6/A019.21.05/7 (20156.63 euro) 0 p - neatbilst


Rīcībā 2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.

1.  2020/AL25/6/A019.22.01/3 (27000.00 euro) 17 p - atbilst
2. 2020/AL25/6/A019.22.01/2 (4338.00 euro) 16.33 p - atbilst
3. 2020/AL25/6/A019.22.01/1 (27000.00 euro) 12.66p -neatbilst


Rīcībā 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

1. 2020/AL25/6/A019.22.02/1 (9000.00 euro) 16 p - atbilst

noderīgas saites:

http://www.lad.gov.lv http://llf.partneribas.lv/ http://www.zm.gov.lv/ http://www.laukutikls.lv/

Dizains: BrandComb

Izstrāde: AZwebaģentūra