LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no “apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā.

Vietējā rīcības grupa (VRG)
ir publisko un privāto partneru apvienība, kas darbojas noteiktā teritorijā Lauku attīstības programmas pasākumu ietvaros  ar iedzīvotāju skaitu robežās
no 10 līdz 65 tūkstošiem.

Sabiedrības virzīta vietējās attīstības (SVVA) stratēģija ir VRG izstrādāts daudznozaru stratēģiskais plāns, kas nosaka un pamato vietējās teritorijas attīstības prioritātes un pārmaiņu nepieciešamību.
2014.-2020.gada plānošanas periodā sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieejas galvenie mērķi un uzdevumi ir sniegt atbalstu lauku kopienu ilgtspēju veicinošām vietējās attīstības iniciatīvām, uzlabojot sociālo situāciju laukos, veidojot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīstībai.

Izsludinam projektu pieņemšanas 8.kārtu!

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2022. gada 11. februāra līdz 11. martam.

Biedrība "Stopiņu un Salaspils Partnerība" izsludina projektu pieņemšanas 8. kārtu no 2022. gada 11. februāra līdz 11. martam.

 

            Biedrība "Stopiņu Salaspils Partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārtu Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

            Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2022. gada 11. februāra līdz 11. martam. 8. kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums ir 214 161.31  EUR.

 

Projektu iesniegumi tiks pieņemti sekojošās rīcībās:

Mērķis/Rīcības

Atbalsta apmērsEUR

M1 vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas

105 080.20 

1.1.

Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai, darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai

105 080.20

M2 vietas potenciāla attīstības iniciatīvas

109 081.11 

2.1.

Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai

59 081.11

2.2.

Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

50 000.00 

 

Projektu īstenošanas termiņš:

1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana projekta īstenošanas termiņš divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2. Ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzētā attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas pārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

3. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegšana:

 Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login  

Ar biedrības "Stopiņu Salaspils partnerība" sabiedrības virzīto vietējās attīstības stratēģiju 2015-2020. gada plānošanas periodam un projektu vērtēšanas kritērijiem var iepazīties biedrības "Stopiņu Salaspils partnerība" mājaslapā www.stopini-salaspils.lv  un Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv

 

Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese:

Biedrība "Stopiņu Salaspils Partnerība"

Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130

 

Kontaktinformācija:

Agnese Bērziņa, tālruņa nr. 29361190, e-pasts: agnese.projekti@gmail.com

 

 

noderīgas saites:

http://www.lad.gov.lv http://llf.partneribas.lv/ http://www.zm.gov.lv/ http://www.laukutikls.lv/

Dizains: BrandComb

Izstrāde: AZwebaģentūra