LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no “apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā.

Vietējā rīcības grupa (VRG)
ir publisko un privāto partneru apvienība, kas darbojas noteiktā teritorijā Lauku attīstības programmas pasākumu ietvaros  ar iedzīvotāju skaitu robežās
no 10 līdz 65 tūkstošiem.

Sabiedrības virzīta vietējās attīstības (SVVA) stratēģija ir VRG izstrādāts daudznozaru stratēģiskais plāns, kas nosaka un pamato vietējās teritorijas attīstības prioritātes un pārmaiņu nepieciešamību.
2014.-2020.gada plānošanas periodā sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieejas galvenie mērķi un uzdevumi ir sniegt atbalstu lauku kopienu ilgtspēju veicinošām vietējās attīstības iniciatīvām, uzlabojot sociālo situāciju laukos, veidojot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīstībai.

4.kārtas projektu vērtēšanas kopsavilkums

Izvērtēti un apstiprināti ELFLA projektu konkursa 4. kārtas projektu iesniegumi.

Vērtēšanas rezultātu kopsavilkums

Rīcība 1.1. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai. sarindoto pieteikumu saraksts. 

Izsludinātais publiskais finansējums rīcībai:32 782,06EUR

Nr.p.k.

Pieteikuma Nr. VRG 

Publiskais finansējums, EUR

Punktu skaits

VRG Atzinums

1

2018/AL25/4/A019.21.01/3

8 827,00

17,33

Atbilst

2

2018/AL25/4/A019.21.01/1

11 298,00

16,33

Atbilst

3

2018/AL25/4/A019.21.01/2

18 872,22

15,33

Atbilst

                                                            Kopā: 38 997,22 EUR

noderīgas saites:

http://www.lad.gov.lv http://llf.partneribas.lv/ http://www.zm.gov.lv/ http://www.laukutikls.lv/

Dizains: BrandComb

Izstrāde: AZwebaģentūra